Semalt hünärmeni: Analitika ugrukdyryjy maglumatlaryňyzy zaýalaýan ugrukdyryjy spamy nädip blokirlemeli

Käwagt web sahypaňyz ugrukdyryjy traffigi alyp biler. Bu ýagdaýda bu traffik, analitik maglumatlaryňyza köp sanly ýaramaz täsir edip biler. Her bir webmaster, elektron söwda marketing maksatlary üçin takyk we takyk maglumatlary talap edýär. Spambotlar we ugrukdyryjy spam berýän beýleki çeşmeler spam maglumatlary barada köp maglumatlary öz içine alyp biler. Bu ýagdaýda ulanyjylar elektron söwda pudagynyň ösüşi barada nädogry maglumatlary alyp bilerler. Maglumatlaryňyzdan galp traffigi aýyrmak üçin, Analitika maglumatlaryňyzdan ugrukdyryjy spamy nädip blokirlemelidigini öwrenmeli bolmagyňyz mümkin.

Bu makalada “ Semalt Digital Services” -iň hünärmen işgäri Jek Miller dogry traffigi dikeltmäge kömek edip biljek birnäçe taktikany hödürleýär:

Galp traffigi kesgitlemek

Köplenç galp traffik, host atlaryny gizlemäge synanyşýan domenlerden gelip çykýar. Galp traffik galp gonuş sahypalaryndan gelip biler. Arzan bahadan çalt netije bermegi wada berýän “Blackhat SEO” agentlikleri bu galp ulag çeşmeleriniň köpüsine eýe bolýarlar. Esasy botnet aldawlary, web sahypaňyza telefon sahypalaryna girýän köp sanly at atlaryny öz içine alýar. Köplenç bu maglumatlar köp adamyň bu portal bilen gatnaşygyna päsgel berýär. Howpsuz e-poçta üpjün edijileriniň ulanylmagy, şunuň ýaly traffige girmek howpuny ýokarlandyrýar.

Zyýanly internet ulanyjy, Google Analytics emläk ID-ni alyp biler. Emläk şahsyýetiňizi ulanyp, Google Analytics-iň haýsy faktorlaryny redaktirleýändigini bilýänçä, islendik ölçegleri köpeldip ýa-da azaldyp biler. Google Analytics-iň her wersiýasy şular ýaly web sahypalaryna girýär. Beýleki ýagdaýlarda, käbir e-poçta üpjün edijileri spam domenlerinden gelýän e-poçtalary tapýarlar. Domenleriň köpüsi üçin ygtybarly e-poçta üpjünçisini ulanmak möhümdir.

Iberilen spamy nädip blokirlemeli

Domeniňiziň kökünde .htaccess faýly ulanyp, spam domenleriniň öňüni alyp bilersiňiz. Apache serwerini ulanýan ulanyjylaryň web sahypalarynda birnäçe kod ulanmak mümkinçiligi bar. Bu ulgamlary web sahypaňyzda işledeniňizde seresap bolmak zerurdyr. Bu kodlaryň käbiri, ähli sahypany serwerden çykarmak mümkinçiligine eýe. Mundan başga-da, ugrukdyryjy spam töwekgelçiliginiň ýokarlanmagyna sebäp bolup biler.

Şeýle hem, Google Analytics spam süzgüçlerini ulanyp bilersiňiz. Web ussatlarynyň köpüsinde web sahypasynyň seljeriş meselelerinde kömek etmek üçin Google Analytics hasaby bar. Dolandyryjy goýmasynda, islän ugruňyzdan gelýän traffigi blokirläp bilersiňiz. Islän aýratyn filtrleriňizi goşup bilersiňiz. Bu süzgüçler spam meýdanlaryndan gelýän traffik ölçeglerini blokirläp biler. Şeýle hem, traffigi IP adresi boýunça süzüp bilersiňiz. Gutapjyklary we beýleki taraplary ulanmak web sahypaňyzdaky howpsuzlygy ýokarlandyryp biler.

Netije

Iberilen spam köp sanly elektron söwda işleriniň öňünde kyn mesele bolup biler. Mysal üçin, elektron söwda web sahypalarynda işleýän adamlar, beýleki dürli kärhanalar ýaly köp spam bilen duşuşyp bilerler. Iberilýän traffigi petiklemegi öwrenmek kyn bolup biler. Bu gollanma, ugrukdyryjy spamyň web sahypa maglumatlaryňyza päsgel bermeginiň öňüni almak boýunça maslahatlar bilen kömek edip biler. Mundan başga-da, domeniňize ýasama web saparlaryndan botlary süzüp bilersiňiz.

send email